สมาคมฯ เตรียมมอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรในไทยลีก 3 และ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560


ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการกำหนดการมอบเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรในลีก ภูมิภาค (Thaileague 3 และ Thaileague 4) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ ห้องรับรอง บุญยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเวลา 13.00 น.

สำหรับตัวแทนสโมสรที่จะเดินทางมารับเงินสนับสนุน ให้เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
1.หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน ๖ เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทฯ) และสำเนาบัตรประชาชนประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการ 1 ท่าน

2.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาทและประทับตราบริษัท

3.หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

4.หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าปรับ ฤดูกาล ๒๕๕๙ (ในกรณีค้างชำระจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นก่อน)

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ กรณีมอบอำนาจใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

6.จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า” ครั้งที่ 1/2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (ประตู3) ด้านล่างอัฒจันทร์ที่ประทับ 154 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099300006506 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน

Facebook Comments